Lični podaci

Stanislav Fajgelj rođen je 19. januara 1947.g. u Sarajevu.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Adresa: Karađorđev trg 6, 11080 Beograd-Zemun, Srbija; Telefon +381/11/2607-405. E-mail stanef@eunet.rs, WWW: http://www.stanef.in.rs.

 

Tok školovanja

(1961 - 1965) Prva gimnazija u Sarajevu. Maturirao je sa maturskim radom "Primjena radioaktivnih izotopa u biološkim naukama".

(1965 - 1967) Mašinski fakultet u Sarajevu. Studije je nakon tri semestra prekinuo.

(1967 - 1972) Filozofski fakultet-Odeljenje za psihologiju u Beogradu. Diplomirao je 1972.g. sa temom "Simulacija kognitivnih procesa i vještačka inteligencija" (prosek ocena 8,97).

(1973 - 1995) Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu - Odeljenje za psihologiju, Beograd. Magistrirao je 1995. sa temom "Faktorska analiza nominalnih varijabli" i stekao zvanje magistra psihologije (cum laude).

(1999) Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom "Komparativna analiza nenumeričkih taksonomskih algoritama" i stekao naučni stepen doktora psiholoških nauka (cum laude).

 

Tok zaposlenja

(1975 - 1979) radi u Centru za klasifikaciju i selekciju Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu u Beogradu kao programer.

(1979 - 1989) radi u Računarskom informacionom centru Vojnomedicinske akademije u Beogradu kao specijalista za bazu podataka.

(1989 - 1996) radi kao saradnik za automatsku obradu podataka na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.

(1996 - 1999) radi kao istraživač na istom institutu.

(1999 - 2004) Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, predmet psihometrija.

(2003 - 2004) Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, predaje i »Metodologiju psiholoških istraživanja«.

(2004 - 2007) Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, na predmetima »Metodologiju psiholoških istraživanja« i "Psihometrija".

(2007 - 2013) Redovni profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, za oblast teorijske i primenjene psihologije, predmeti “Uvod u psihologiju”, “Metodologija psiholoških istraživanja” i slično.

(2013) Penzionisan.

 

Knjige

Pantić, D., Fajgelj, S., Lazić, S., Obradović, R.,  Plavšić, P., Popović, T., Županov-Jovanović, J. (1979), Psiholozi u Socijalističkoj republici Srbiji, Beograd: Društvo psihologa Srbije.

Fajgelj, S. (1991), WordPerfect, ili kako pisati na PC-u, Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Fajgelj, S. (2003). Psihometrija, metod i teorija psihološkog merenja, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Fajgelj, S., Kuzmanović, B., Đukanović, B. (2004). Priručnik za socijalna istraživanja, Podgorica: Socen.

Fajgelj, S. (2004). Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2005). Psihometrija, metod i teorija psihološkog merenja (II dopunjeno izdanje), Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2005). Metode istraživanja ponašanja (II dopunjeno izdanje), Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2007). Metode istraživanja ponašanja (III dopunjeno izdanje), Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2009). Psihometrija: metod i teorija psihološkog merenja (III dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2010). Metode istraživanja ponašanja (IV dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2010). Uvod u psihologiju. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

Fajgelj, S. (2012). Metode istraživanja ponašanja (V dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2012). Uvod u psihologiju. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2013). Psihometrija: metod i teorija psihološkog merenja (IV dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2014). Uvod u psihologiju (II dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2014). Metode istraživanja ponašanja (VI dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Spisak glavnih radova

Fajgelj, S. (1971), Prijedlog analitičkog modela statističke obrade jednog istraživanja, Ideje, Vol. II, 2, str.106-115.

Fajgelj, S. (1972), Simulacija kognitivnih procesa i vještačka inteligencija, Diplomski rad, Filozofski fakultet, Beograd, str. 84.

Fajgelj, S. (1972), Misao i mašine, Odjek, Vol. XXV, 11.

Fajgelj, S. (1974), Programi za neke multivarijatne statističke metode I dio (priprema podataka i višestruka korelaciona analiza), Psihologija, Vol. VII, 3-4, str. 153-160.

Fajgelj, S. (1975), Mogućnost zasnivanja opšte teorije grešaka, Gledišta, Vol. XVI, 5-6, str. 461-479.

Fajgelj, S. (1975), Programi za neke multivarijatne statističke metode II dio (faktorska analiza), Psihologija, Vol. VIII, 1-2, str. 109-122.

Vukosavljević, R., Mićović, M., Petrić, D., Fajgelj, S. (1986), Kriterijumi za izbor člana posade tenka i mogućnost realizacije u sistemu regrutovanja, Vojno Delo, Vol. XXXVIII, 4, str. 169-181.

Momirović, K., Fajgelj, S. (1994). Faktorska analiza nominalnih varijabli, Sociološki pregled, Vol. XXVII, 3, str. 369-384.

Fajgelj, S. (1995). Evaluacija statističkih obrada u istraživanjima javnog mnenja, Sociološki pregled, Vol. XXIX, 1, str. 107-117.

Fajgelj, S. (1995). Faktorska analiza nominalnih varijabli, Magistarski rad, Filozofski fakultet, Beograd, str. 176.

Fajgelj, S. (1995). FAKAT, Programi za faktorsku analizu nominalnih varijabli, u B. Radovanović: Psihologija kriminala, 2:23-78, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Fajgelj, S. (1996): KLASKAT: Program za klaster analizu nominalnih varijabli, u S.Bogosavljević i M.Kovačević: Analiza grupisanja II, str. 11-22, Savezni zavod za statistiku, Beograd.

Fajgelj, S. (1997): Dvije klasifikacije rizičnog seksualnog ponašanja, u S.Bogosavljević i M.Kovačević (ur): Analiza grupisanja III, str.88-107, Jugoslovenska sekcija za klasifikacije Saveza statističkih društava Jugoslavije, Savezni zavod za statistiku, Beograd.

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1997): Tradicionalno patrijarhalni obrazac seksualnog ponašanja - skale, Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, 4, 1-2, 115-177.

Fajgelj, Stanislav (1998): Tipovi organizovanog kriminalnog ponašanja lopova, u D. Radovanović: Psihologija kriminala, 4:98:30-45 Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1998): Cultural Patterns of Sexual Behaviour of the Young and Risk of AIDS - investigation results, in Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcolismo, 2, 54.

Momirović, K., Wolf, B., Fajgelj, S. (1998): O jednoj metodi za testiranje strukturalnih hipoteza, u K.Momirović (Ur.), Statistički zapisi '98, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, str.155-177.

Momirović, K., Fajgelj, S., Knežević, G., Logar-Đurić, S. (1998): Algoritam i program za poređenje latentnih struktura na nezavisnim uzorcima, u K.Momirović (Ur), Statistički zapisi '98, str.189-213, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Beograd.

Savin K., Korać; V., Fajgelj S. (1998): Social Perception of AIDS and Sexual Behaviour of Young People in Belgrade - Results of an Empirical Sociological Investigation, Sociologija, 15,1:1-24.

Savin K., Korać V., Fajgelj S. (1998): Autoritarnost i seksualno ponašanje mladih - Sociološko empirijsko istraživanje, Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, Vol 5:2.

Fajgelj, S. (1998): Komparativna analiza nenumeričkih taksonomskih algoritama, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Savin,K., Fajgelj, S. (1999). On Authoritarianism Again: Authoritarianism And Sexual Behaviour Of Young People. Sociologija, 41, 4, 381-414.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Može li se eliminisati pogađanje na prijemnim ispitima? Psihologija, 37, 2, 195-208.

Gojković, V., Fajgelj, S. (2006). Faktorska struktura "tamne brojke kriminala". Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, -2, 41-63.

Gojković, V., Fajgelj, S. (2007). Osobine ličnosti kriminalaca, Revija za kriminologiju i krivično pravo, 45, 1, 185-209.

Fajgelj, S., Bala, G., Tubić, T. (2007). Ravenove Progresivne matrice u boji – osnovna merna svojstva i norme, Psihologija, 40, 2, 293-308.

Fajgelj, S., Bala. G. (2007). Aberantno ponašanje dece predškolskog uzrasta : evaluacija upitnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39(1), 148-164.

Tubić, T., Fajgelj, S., Bala G. (2007). Intelektualno funkcionisanje predškolske dece. U Gustav Bala (ur.) Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece. (str. 203-226). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Bala, G., Golubović, Š., Fajgelj, S., Hošek-Momirović, A. (2007). Aberantno ponašanje predškolske dece. U Gustav Bala (ur.) Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece. (str. 249-298). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Fajgelj, S. i Bala, G. (2008). Evaluacija upitnika za aberantno ponašanje kod dece. U G. Bala (ur.), Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine Vojvodine (str. 279-288). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Fajgelj, S., Janičić, B. (2008). KakaoKTT: SPSS makro za ajtem analizu - klasični model, Primenjena psihologija, 1, 3-4, 207-222.

Fajgelj, S., Janičić, B. (2008). KakaoBEJZ: makro za ajtem analizu dihotomno skorovanih ajtema - teorija ajtemskog odgovora, Primenjena psihologija, 1, 3-4, 223-241.

Fajgelj, S. i Ignjatović, S. (2009): Izgradnja integrisanih arhivskih baza podataka u drustvenim naukama u Srbiji, u D. Pantic (ur.): Glas naroda - rasprave o javnom mnjenju (str. 231-266). Beograd: Institut drustvenih nauka.

Fajgelj, S., Bala, G., Katić, R. (2010). Latent structure of Raven’s Colored Progressive Matrices. Collegium Antropologicum, 34, 3, 1015-1026.

Dragovic, M., Fajgelj, S., & Panickacheril John, A. (2016). Do the generalised cognitive deficits observed in schizophrenia indicate a rapidly-ageing brain?. The European Journal of Psychiatry, 30(2), 141-148.

 

Tekstovi na naučnim skupovima

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1997): The Sexual Identity of Young People in Belgrade, European Sociological Association, Third Conference: Inclusions / Exclusions: Programme, pp. 63-64, Essex, August 27-30.

Korać V., Savin K., Fajgelj S. (1998): AIDS and Sexual Behaviour in Sociological Perspective, II European Conference on Methods and Results of Social and Behavioural Research of AIDS, ANRS & UNESCO, jan. 1998, Paris, A Book of Abstracts, pp.151-152.

Blagojević, Lj., Đukanović, B., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998): Tipovi "lakih" i "teških" narkomana i njihovi kontratipovi među učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola, III Jugoslovenski simpozijum o bolestima zavisnosti (bolesti zavisnosti - aktuelni trenutak i perspektive), Kosjerić, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.

Blagojević, Lj., Đukanović, B., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998): Tipovi nepušača, "lakih" i "teških" pušača među učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola, III Jugoslovenski simpozijum o bolestima zavisnosti (bolesti zavisnosti - aktuelni trenutak i perspektive), Kosjerić, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.

Đukanovic, B, Blagojević, Lj., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N., Milosavčević, V. (1998): Socijalno-psihološki "profili" apstinenata, narkofila i narkomana među osnovnoškolskom i srednjoškolskom omladinom, III Jugoslovenski simpozijum o bolestima zavisnosti (bolesti zavisnosti - aktuelni trenutak i perspektive), Kosjerić, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.

Đukanović, B., Blagojević, Lj., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998): Profili apstinenata, umerenih i ekscesivnih potrošača alkoholnih pića među učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola, III Jugoslovenski simpozijum o bolestima zavisnosti (bolesti zavisnosti - aktuelni trenutak i perspektive), Kosjerić, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.

Logar-Đurić, S., Paskota, M., Fajgelj, S., Momirović, K. (1999): O tome šta i kako mere neki testovi ličnosti: II. mnogo nepristojnih tabela, Empirijska istraživanja u psihologiji, V naučni skup, Beograd.

Savin, K., Fajgelj, S., Korać, V. (1999): Authoritarianism and Sexual Behaviour of the Young Educated People in Largest Urban Environment (Belgrade), 4th European Conference of Sociology, ESA/SISWO, Amsterdam.

Fajgelj, S., Kosanović, B. (2001). Nova i stara ajtem analiza – poređenje, Empirijska istraživanja u psihologiji, VII naučni skup, Beograd.

Rosandić, R. Fajgelj, S. Pavlović-Babić, D. Kutlešić, V. Tošković, O. (2003). Okrugli sto: Etika u psihološkim istraživanjima - 31. naučno stručni skup Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača.

Fajgelj, S. (2002). Teorija stavskog odgovora u konstrukciji i evaluaciji psiholoških tetstova. U Evaluacija u psihologiji, knjiga rezimea, 21−22. Beograd: Društvo psihologa Srbije

Fajgelj, S., Janičić, B. (2004). Pogađanje u kognitivnom testiranju − psihometrijska analiza, Knjiga rezimea, Empirijska istraživanja u psihologiji, X naučni skup, Beograd.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Pogađanje u kognitivnom testiranju − psihološka analiza, Knjiga rezimea, Empirijska istraživanja u psihologiji, X naučni skup, Beograd.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Validnost prijemnog ispita − preliminarni izveštaj, Knjiga rezimea, Sabor psihologa, 52. Naučno stručni skup, Kopaonik.

Knebl, J., Janičić, B., Fajgelj, S. (2005), Kako proveriti da li je test jednodimenzionalan? Knjiga rezimea, Sabor psihologa, 53. Naučno stručni skup, Sokobanja.

Fajgelj, S., Bala, G., Tubić, T. (2007). Osnovna merna svojstva i norme za Ravenove progresivne matrice u boji. XIII Naučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“, 10-11.feb.2007, Filozofski fakultet, Beograd.

 

Učešće u istraživanjima

(1970 - danas) Neprekidno učestvuje u statističkim obradama podataka iz naučnih istraživanja. Radi se o nekoliko stotina istraživanja iz različitih naučnih oblasti i sa područja Jugoslavije i Srbije. Posebno se bavio multivarijatnom statistikom u društvenim naukama iz koje oblasti je razvio najviše vlastitih programa.

Pružao je konsultantske usluge iz oblasti metodologije naučnog istraživanja i sproveo niz statističkih obrada. Istraživanja su bila iz oblasti društvenih, medicinsko-bioloških, organizacionih i drugih nauka. Koristio je kako svoje programe, tako i fabričke i komercijalne. U nekoliko istraživanja je bio član tima zadužen za metodologiju i programiranje.

 

Učešće u projektima

“Teški oblici kriminaliteta i tranzicija” - potprojekt "Problemi i primene  matematičke kriminologije", Ministarstvo nauke Republike Srbije. 2002-2006.

“Nacionalno ispitivanje ishoda obrazovanja u razrednoj nastavi”, Centar za evaluaciju, Beograd i Svetska banka, 2003

"Establishment of the national social science empirical data archive" – UNESCO i Institut društvenih nauka, Beograd, 2003

"Staračka domaćinstva i izbegličke porodice", UNHCR, Narodna kancelarija predsednika republike, Beograd, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005

“Psihološke karakteristike društva u tranziciji” kojeg finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (149008), a realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu. 2008.

„Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, realizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, 2005-2009

„Integralni razvoj, aberantno ponašanje i fizička aktivnost predškolske dece“, sufinansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine (149027), realizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, 2006-2010.

. . .i drugi

 

Softverski proizvodi

(1970) Programi za deskriptivnu statistiku, linearne korelacije i varimax faktorsku analizu (Fortran).

(1973 - danas) Napisao je niz programa za statističku obradu podataka uglavnom u jezicima Fortran, Basic i C.

Sistem programa za unos podataka, transformacije i logičku kontrolu (Basic i Fortran).

Program za višestruku korelacionu analizu (VIKORAN), program za faktorsku analizu (FAKORAN), program za višestruku postupnu (stepwise) regresionu analizu (MSREG), program za višestruku postupnu (stepwise) diskriminacionu analizu (MDISKRA), svi u Fortranu. 

Sistem programa za analizu kontingencionih tabela (Fortran, C++, Basic).

Sistem programa za multivarijatnu analizu kategorijalnih podataka (Fakat, Klaskat, Oblikat, Hikomkat)...

(1975 - 1979) - PSSOP - Programski sistem za statističku obradu podataka. Paket je imao preko 10.000 instrukcija i 50-tak potprograma (Fortran).

(1979-1988) - Baza podataka VMA03. To je on-line, IDS-II mrežna baza koja je imala oko 20 zona i oko 80 tipova slogova. Za nju je Fajgelj napisao kompletan servisni i prateći softver za održavanje (IDS-II, DML Cobol, QRP/PLP...).

(1987-1989) Nekoliko IDS-II (DM IV) baza podataka.

Baza podataka za dijetoterapiju 

Baza podataka za toksikologiju

Baza podataka za funkcionalnu dijagnostiku

Baza podataka za personalnu evidenciju

(1979-1989)

Skup sistemskih programa za pravljenje maski na Honeywellovim VIP terminalima, analizu indeksnih datoteka, time-sharing master program i program za password i log-on checking (asembler - GMAP).

Programski sistem za formiranje i održavanje programske dokumentacije (TEX).

Programski sistem za analizu funkcionalno dijagnostičkih usluga i morbiditet na VMA (TSS Cobol).

(1995 -) – niz makroa za SPSS, obično pisanih u Matrix-u, neki su autorski, a neki su modifikacije starijih makroa K. Momirovića i saradnika.

(1996-1998) - Polihistor - baza političkih stranaka.

(1997) - Internet prezentacija Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka na www.cpijm.org.yu (ugašena).

(1998-1999) - Metabaza istraživačkih podataka - CPIJM Research Data. Baza je napisana u Microsoft Accessu i sadrži sve podatke iz istraživanja javnog mnenja koja je sproveo Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka od 1985 godine. U bazi je zasada obuhvaćeno 37 istraživanja sa 3000 varijabli i 40000 kategorija. Baza ima punu mogućnost pretraživanja naziva i ključnih reči, prešifriranje podataka, obradu podataka, izradu grafikona. . .

(2004 - ) NEDA – Nacionalna arhiva empirijskih podataka iz društvenih nauka. Projekat započet uz podršku UNESCOa, pod rukovođenjem Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka iz Beograda. Članovi Konzorcijuma su i drugi društveni instituti.

(2008) – Skup makroa za SPSS, za ajtem analizu po KTT i TAO, pod nazivom Kakao (kakaoKTT, kakaomiks i kakoBejz)

 

Tekstovi objavljeni van naučnih časopisa, interna izdanja i sl.

Fajgelj, S. (1967) Implikacije kulturnog pritiska, Naši dani, 22.feb.1967, 257, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Opravdani odnosi, Naši dani, 1.mar.1967, 258, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Školovanje na nivou kratkovidnosti, Naši dani, 8.mar.1967, 259, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Manipulativni junak, Naši dani, 5.apr.1967, 263, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Naučna agresija, Naši dani, 19.apr.1967, 265, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Prigovori mladima, Naši dani, 19.apr.1967, 265, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Pas zemlje, Naši dani, 26.apr.1967, 266-268, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Intelektualni snob, Naši dani, 24.okt.1967, 271, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Ortodoksno školovanje, Naši dani, 24.okt.1967, 271, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Kreativnost, Naši dani, 26.nov.1968, 304, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Odnosi u psihoanalizi, Naši dani, 7.nov.1967, 273, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Herzog, Naši dani, 21.nov.1967, 275, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Zakletva i moral, Naši dani, 20.feb.1968, 283, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Problemi primijenjene nauke, Naši dani, 23-30.apr.1968, 292-293, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) San - budnost, Studentski list, 12.nov.1968, 19, Zagreb.

Fajgelj, S. (1968) Kontradiktorno "danas", Naši dani, 12.nov.1968, 302, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Ništetnost u literaturi, Naši dani, 26.nov.1968, 304, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Mnogo bi ispravnije bilo "inteligenciju" shvatiti kao odraz funkcionalnosti ličnosti, Naši dani, 10.dec.1968, 306, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Homoseksualitet i adolescencija, Naši dani, 17.dec.68, 307, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1969) Grupe i individualizam, Naši dani, 4.mar.1969, 312, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1969) Transvestitizam i transseksualizam, Naši dani, 18.mar.1969, 314, Sarajevo.

Fajgelj, S. (n.d.). O subjektivnoj dimenziji vremena, Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (n.d.). S kim si onakav si, Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (n.d.). Nauka i blagostanje, Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (1969) Soma i Psycha - spontana motorika, Naši dani, 25.nov.1969, 327, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1970) Kako studenti vrednuju prosjek ocjena, Naši dani, 25.nov.1970, 351-352, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1970) Matematički osnovi faktorske analize i njeno programiranje (seminarski rad), Filozofski fakultet, Beograd (str.15).

Fajgelj, S. (1972) O smiješnom, Naši dani, 16.maj.1972, 378-379, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1974) Nils J. Nilsson - Problem solving methods in artificial intelligence (prikaz knjige - seminarski rad), Filozofski fakultet, Beograd (str.25).

Fajgelj, S. (1978) PSSOP - Programski sistem za statističku obradu podataka (priručnik), SSNO, Centar za klasifikaciju i selekciju, Beograd (str. 211).

Fajgelj, S. (1983) Uputstvo za korišćenje RUNOFF-a (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1983) Zaštita od gubljenja podataka iz baze VMA03 (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1984) Evidencija izmjena koje su od značaja za sistemski s/w i manipulaciju u sali (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1984) Uputstvo za korišćenje programa za unos i izbacivanje maski (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1984) Metode za racionalizaciju prostora i trajanje TSS CBL74 programa (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1985) Programska uputstva za rad sa UMKB (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1985) Programska uputstva za rad sa UOPER (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Miljanović, B., Polovina, N., Fajgelj, S., Šipka, P. (1988) Faktori rizika suicidalnog ponašanja vojnika JNA (preliminarni izveštaj), VMA-Klinika za psihijatriju, Beograd.

Miljanović, B., Polovina, N., Fajgelj, S., Šipka, P. (1988) Faktori rizika suicidalnog ponašanja vojnika JNA (preliminarni program preventivnih mera), VMA-Klinika za psihijatriju, Beograd.

Momirović, K., Fajgelj, S. (2003). MAHNET: Taksonomska analiza, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003). MAHNET2: Taksonomska analiza, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003), CLASSIC: Standardna metoda za komponentnu analizu, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003), SAUVAGE: Metoda za komponentnu analizu rotiranih u sauvage poziciju, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003). HOPWILD: Faktorska analiza divljom implementacijom Hopfieldove neuronske mreže, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

 

Recenzije

Bala, G. (2007). Dizajniranje istraživanja u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Krneta, Ž. Bala. G. (2007). Osnove SPSS, Verzija 10.0 (Unos i kontrola podataka). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Bala. G., Stojanović, M., Stojanović, M. (2007). Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Bala, G., Krneta, Ž. (2007). Primena elementarnih statističkih metoda u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Bala, G. (2008). Uspešno pisanje u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Gojković, Vesna (2009). Psihologija kriminalnog ponašanja. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

Srđan Verbić i Bojan Tomić (2009). Korišćenje Mudla za računarske testove znanja: Priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Bala, G. (2010). Osnovi kineziometrije, sa posebnim osvrtom na motorička merenja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Majstorović, N. (2012). Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji. Filozofski fakultet, Novi Sad. ISBN: 978-86-6065-116-9.

Nekoliko recenzija za časopis „Psihologija“ i Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

 

Nagrade

Dobitnik je nagrade za poseban naučni doprinos "Dr Borislav Stevanović" za 2003-2004 godinu. Nagradu je ustanovilo Društvo psihologa Srbije 1972. godine.

 

Gostujući – pozvani nastavnik

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Novi Sad, poslediplomske i doktorske studije

Filozofski fakultet – Sarajevo, postdiplomske studije psihologije

Fakultet za poslovni menadžment – Bar, osnovne studije psihologije

Fakultet za medije i komunikacije – Beograd, osnovne studije psihologije

Filozofski fakultet – Tuzla, postdiplomske studije psihologije

Fakultet političkih nauka – Banjaluka, doktorske studije

 

Mentorstvo

Master radovi:

Vukobratović, M. (2012). Psihometrijske karakteristike testa metafora 2012. Novi Sad: Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Dragojević, A. (2013). Značaj formata stavki u merenju narcisizma. Novi Sad: Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Magistarske teze:

Čekrlija Đorđe (2005). Psihološka struktura doživljaja oca muških ispitanika mjerena putem poliemocionalnog formata odgovaranja, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Janičić Bojan (2004), Konstrukcija i evaluacija ekspertskog sistema za interpretaciju MMPI, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Amela Pirić (2011). Upotrebna vrijednost testa inteligencije domino d25 i utvrđivanje metrijskih karakteristika testa uz izradu orijentacionih normi. Tuzla: Filozofski fakultet.

Knebl Jasna (n.d.). Uticaj bazičnih faktora ličnosti na emocionalno doživljavanje boja. Prijavljena magistarska teza, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Doktorske disertacije:

Mitrović, Dušanka (2004). Upitnička provera psihoanalitičkog konstrukta Elektra kompleksa putem poliemocionalnog načina odgovaranja. Doktorska disertacija, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Gojković, Vesna (2007). Kibernetički model dimenzija ličnosti i tipovi kriminalnog ponašanja. Doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Vasić Aleksandar (2008), Neke osobine ličnosti i njihovo merenje u ranom adoles­cent­nom dobu. Doktorska disertacija, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Janičić Bojan (2010). Da li se računarski podržano testiranje razlikuje od klasičnog? - povezanost načina zadavanja psiholoških testova i odgovora ispitanika”, doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 

Članstvo u udruženjima, funkcije i aktivnosti

(1968-1970) Demonstrator na predmetima Statistika u psihologiji i Psihometrija na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

(1975 - ) Član Društva psihologa Srbije.

(1980 - 1989) Bio je dugogodišnji član Kadrovskog saveta Računarskog informacionog centra VMA, član Rukovodstva tima za projektovanje, vršio je dužnost načelnika Odseka za projektovanje i programiranje...

(1995 - ) Član Saveza statističkih društava Jugoslavije.

(2004) Član Programskog odbora 52. Sabora (Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije), Kopaonik, Srbija.

(2005 - 2011) Član žirija za dodelu nagrade “Borislav Stevanović” za naučni doprinos u psihologiji, Društvo psihologa Srbije.

(2006-2007) Član komisije za nostrifikaciju diploma Univerziteta u Novom Sadu, za oblast psihologije.

(2007 - 2010) Član matičnog naučnog odbora za društvene nauke Ministarstva za nauku Republike Srbije.

 

Komisije za izbor u zvanje

(2003-...) Predsednik i član 8 komisija za izbor u zvanja nastavnika

 

Održani kursevi

(1990) - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uvod u PC i MS-DOS  

Uvod u obradu teksta i WordPerfect 5.1

(1991) - Institut za socijalnu politiku, Beograd

Uvod u PC i MS-DOS

Wordperfect 5.1

Paradox 3.5

(1991) - Institut društvenih nauka, Beograd

Uvod u PC i MS-DOS  

Uvod u obradu teksta i WordPerfect 5.1

 

Kursevi koje je pohađao

(1979 - 1985) U ovom periodu pohađao je praktično sve elementarne i specijalističke kurseve koje je Honeywell držao u svom Školskom centru i za njih stekao sertifikat.

 

Prirodni jezici

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

 

Beograd, jan. 2019.

-