Lični podaci

Stanislav Fajgelj rođen je 19. januara 1947.g. u Sarajevu.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Adresa: Karađorđev trg 6, 11080 Beograd-Zemun, Srbija; Telefon +381/11/2607-405. E-mail stanef@eunet.rs, WWW: http://www.stanef.in.rs.

 

Tok školovanja

(1961 - 1965) Prva gimnazija u Sarajevu. Maturirao je sa maturskim radom "Primjena radioaktivnih izotopa u biološkim naukama".

(1965 - 1967) Mašinski fakultet u Sarajevu. Studije je nakon tri semestra prekinuo.

(1967 - 1972) Filozofski fakultet-Odeljenje za psihologiju u Beogradu. Diplomirao je 1972.g. sa temom "Simulacija kognitivnih procesa i vještačka inteligencija" (prosek ocena 8,97).

(1973 - 1995) Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu - Odeljenje za psihologiju, Beograd. Magistrirao je 1995. sa temom "Faktorska analiza nominalnih varijabli" i stekao zvanje magistra psihologije (cum laude).

(1999) Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom "Komparativna analiza nenumeričkih taksonomskih algoritama" i stekao naučni stepen doktora psiholoških nauka (cum laude).

 

Tok zaposlenja

(1975 - 1979) radi u Centru za klasifikaciju i selekciju Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu u Beogradu kao programer.

(1979 - 1989) radi u Računarskom informacionom centru Vojnomedicinske akademije u Beogradu kao specijalista za bazu podataka.

(1989 - 1996) radi kao saradnik za automatsku obradu podataka na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.

(1996 - 1999) radi kao istraživač na istom institutu.

(1999 - 2004) Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, predmet psihometrija.

(2003 - 2004) Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, predaje i »Metodologiju psiholoških istraživanja«.

(2004 - 2007) Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, na predmetima »Metodologiju psiholoških istraživanja« i "Psihometrija".

(2007 - 2013) Redovni profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, za oblast teorijske i primenjene psihologije, predmeti “Uvod u psihologiju”, “Metodologija psiholoških istraživanja” i slično.

(2013) Penzionisan.

 

Knjige

Pantić, D., Fajgelj, S., Lazić, S., Obradović, R.,  Plavšić, P., Popović, T., Županov-Jovanović, J. (1979), Psiholozi u Socijalističkoj republici Srbiji, Beograd: Društvo psihologa Srbije.

Fajgelj, S. (1991), WordPerfect, ili kako pisati na PC-u, Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Fajgelj, S. (2003). Psihometrija, metod i teorija psihološkog merenja, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Fajgelj, S., Kuzmanović, B., Đukanović, B. (2004). Priručnik za socijalna istraživanja, Podgorica: Socen.

Fajgelj, S. (2004). Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2005). Psihometrija, metod i teorija psihološkog merenja (II dopunjeno izdanje), Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2005). Metode istraživanja ponašanja (II dopunjeno izdanje), Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2007). Metode istraživanja ponašanja (III dopunjeno izdanje), Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2009). Psihometrija: metod i teorija psihološkog merenja (III dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2010). Metode istraživanja ponašanja (IV dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2010). Uvod u psihologiju. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

Fajgelj, S. (2012). Metode istraživanja ponašanja (V dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2012). Uvod u psihologiju. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2013). Psihometrija: metod i teorija psihološkog merenja (IV dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2014). Uvod u psihologiju (II dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2014). Metode istraživanja ponašanja (VI dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Spisak glavnih radova

Fajgelj, S. (1971), Prijedlog analitičkog modela statističke obrade jednog istraživanja, Ideje, Vol. II, 2, str.106-115.

Fajgelj, S. (1972), Simulacija kognitivnih procesa i vještačka inteligencija, Diplomski rad, Filozofski fakultet, Beograd, str. 84.

Fajgelj, S. (1972), Misao i mašine, Odjek, Vol. XXV, 11.

Fajgelj, S. (1974), Programi za neke multivarijatne statističke metode I dio (priprema podataka i višestruka korelaciona analiza), Psihologija, Vol. VII, 3-4, str. 153-160.

Fajgelj, S. (1975), Mogućnost zasnivanja opšte teorije grešaka, Gledišta, Vol. XVI, 5-6, str. 461-479.

Fajgelj, S. (1975), Programi za neke multivarijatne statističke metode II dio (faktorska analiza), Psihologija, Vol. VIII, 1-2, str. 109-122.

Vukosavljević, R., Mićović, M., Petrić, D., Fajgelj, S. (1986), Kriterijumi za izbor člana posade tenka i mogućnost realizacije u sistemu regrutovanja, Vojno Delo, Vol. XXXVIII, 4, str. 169-181.

Momirović, K., Fajgelj, S. (1994). Faktorska analiza nominalnih varijabli, Sociološki pregled, Vol. XXVII, 3, str. 369-384.

Fajgelj, S. (1995). Evaluacija statističkih obrada u istraživanjima javnog mnenja, Sociološki pregled, Vol. XXIX, 1, str. 107-117.

Fajgelj, S. (1995). Faktorska analiza nominalnih varijabli, Magistarski rad, Filozofski fakultet, Beograd, str. 176.

Fajgelj, S. (1995). FAKAT, Programi za faktorsku analizu nominalnih varijabli, u B. Radovanović: Psihologija kriminala, 2:23-78, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Fajgelj, S. (1996): KLASKAT: Program za klaster analizu nominalnih varijabli, u S.Bogosavljević i M.Kovačević: Analiza grupisanja II, str. 11-22, Savezni zavod za statistiku, Beograd.

Fajgelj, S. (1997): Dvije klasifikacije rizičnog seksualnog ponašanja, u S.Bogosavljević i M.Kovačević (ur): Analiza grupisanja III, str.88-107, Jugoslovenska sekcija za klasifikacije Saveza statističkih društava Jugoslavije, Savezni zavod za statistiku, Beograd.

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1997): Tradicionalno patrijarhalni obrazac seksualnog ponašanja - skale, Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, 4, 1-2, 115-177.

Fajgelj, Stanislav (1998): Tipovi organizovanog kriminalnog ponašanja lopova, u D. Radovanović: Psihologija kriminala, 4:98:30-45 Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1998): Cultural Patterns of Sexual Behaviour of the Young and Risk of AIDS - investigation results, in Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcolismo, 2, 54.

Momirović, K., Wolf, B., Fajgelj, S. (1998): O jednoj metodi za testiranje strukturalnih hipoteza, u K.Momirović (Ur.), Statistički zapisi '98, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, str.155-177.

Momirović, K., Fajgelj, S., Knežević, G., Logar-Đurić, S. (1998): Algoritam i program za poređenje latentnih struktura na nezavisnim uzorcima, u K.Momirović (Ur), Statistički zapisi '98, str.189-213, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Beograd.

Savin K., Korać; V., Fajgelj S. (1998): Social Perception of AIDS and Sexual Behaviour of Young People in Belgrade - Results of an Empirical Sociological Investigation, Sociologija, 15,1:1-24.

Savin K., Korać V., Fajgelj S. (1998): Autoritarnost i seksualno ponašanje mladih - Sociološko empirijsko istraživanje, Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, Vol 5:2.

Fajgelj, S. (1998): Komparativna analiza nenumeričkih taksonomskih algoritama, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Savin,K., Fajgelj, S. (1999). On Authoritarianism Again: Authoritarianism And Sexual Behaviour Of Young People. Sociologija, 41, 4, 381-414.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Može li se eliminisati pogađanje na prijemnim ispitima? Psihologija, 37, 2, 195-208.

Gojković, V., Fajgelj, S. (2006). Faktorska struktura "tamne brojke kriminala". Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, -2, 41-63.

Gojković, V., Fajgelj, S. (2007). Osobine ličnosti kriminalaca, Revija za kriminologiju i krivično pravo, 45, 1, 185-209.

Fajgelj, S., Bala, G., Tubić, T. (2007). Ravenove Progresivne matrice u boji – osnovna merna svojstva i norme, Psihologija, 40, 2, 293-308.

Fajgelj, S., Bala. G. (2007). Aberantno ponašanje dece predškolskog uzrasta : evaluacija upitnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39(1), 148-164.

Tubić, T., Fajgelj, S., Bala G. (2007). Intelektualno funkcionisanje predškolske dece. U Gustav Bala (ur.) Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece. (str. 203-226). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Bala, G., Golubović, Š., Fajgelj, S., Hošek-Momirović, A. (2007). Aberantno ponašanje predškolske dece. U Gustav Bala (ur.) Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece. (str. 249-298). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Fajgelj, S. i Bala, G. (2008). Evaluacija upitnika za aberantno ponašanje kod dece. U G. Bala (ur.), Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine Vojvodine (str. 279-288). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Fajgelj, S., Janičić, B. (2008). KakaoKTT: SPSS makro za ajtem analizu - klasični model, Primenjena psihologija, 1, 3-4, 207-222.

Fajgelj, S., Janičić, B. (2008). KakaoBEJZ: makro za ajtem analizu dihotomno skorovanih ajtema - teorija ajtemskog odgovora, Primenjena psihologija, 1, 3-4, 223-241.

Fajgelj, S. i Ignjatović, S. (2009): Izgradnja integrisanih arhivskih baza podataka u drustvenim naukama u Srbiji, u D. Pantic (ur.): Glas naroda - rasprave o javnom mnjenju (str. 231-266). Beograd: Institut drustvenih nauka.

Fajgelj, S., Bala, G., Katić, R. (2010). Latent structure of Raven’s Colored Progressive Matrices. Collegium Antropologicum, 34, 3, 1015-1026.

Dragovic, M., Fajgelj, S., & Panickacheril John, A. (2016). Do the generalised cognitive deficits observed in schizophrenia indicate a rapidly-ageing brain?. The European Journal of Psychiatry, 30(2), 141-148.

 

Tekstovi na naučnim skupovima

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1997): The Sexual Identity of Young People in Belgrade, European Sociological Association, Third Conference: Inclusions / Exclusions: Programme, pp. 63-64, Essex, August 27-30.

Korać V., Savin K., Fajgelj S. (1998): AIDS and Sexual Behaviour in Sociological Perspective, II European Conference on Methods and Results of Social and Behavioural Research of AIDS, ANRS & UNESCO, jan. 1998, Paris, A Book of Abstracts, pp.151-152.

Blagojević, Lj., Đukanović, B., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998): Tipovi "lakih" i "teških" narkomana i njihovi kontratipovi među učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola, III Jugoslovenski simpozijum o bolestima zavisnosti (bolesti zavisnosti - aktuelni trenutak i perspektive), Kosjerić, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.

Blagojević, Lj., Đukanović, B., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998): Tipovi nepušača, "lakih" i "teških" pušača među učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola, III Jugoslovenski simpozijum o bolestima zavisnosti (bolesti zavisnosti - aktuelni trenutak i perspektive), Kosjerić, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.

Đukanovic, B, Blagojević, Lj., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N., Milosavčević, V. (1998): Socijalno-psihološki "profili" apstinenata, narkofila i narkomana među osnovnoškolskom i srednjoškolskom omladinom, III Jugoslovenski simpozijum o bolestima zavisnosti (bolesti zavisnosti - aktuelni trenutak i perspektive), Kosjerić, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.

Đukanović, B., Blagojević, Lj., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998): Profili apstinenata, umerenih i ekscesivnih potrošača alkoholnih pića među učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola, III Jugoslovenski simpozijum o bolestima zavisnosti (bolesti zavisnosti - aktuelni trenutak i perspektive), Kosjerić, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd.

Logar-Đurić, S., Paskota, M., Fajgelj, S., Momirović, K. (1999): O tome šta i kako mere neki testovi ličnosti: II. mnogo nepristojnih tabela, Empirijska istraživanja u psihologiji, V naučni skup, Beograd.

Savin, K., Fajgelj, S., Korać, V. (1999): Authoritarianism and Sexual Behaviour of the Young Educated People in Largest Urban Environment (Belgrade), 4th European Conference of Sociology, ESA/SISWO, Amsterdam.

Fajgelj, S., Kosanović, B. (2001). Nova i stara ajtem analiza – poređenje, Empirijska istraživanja u psihologiji, VII naučni skup, Beograd.

Rosandić, R. Fajgelj, S. Pavlović-Babić, D. Kutlešić, V. Tošković, O. (2003). Okrugli sto: Etika u psihološkim istraživanjima - 31. naučno stručni skup Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača.

Fajgelj, S. (2002). Teorija stavskog odgovora u konstrukciji i evaluaciji psiholoških tetstova. U Evaluacija u psihologiji, knjiga rezimea, 21−22. Beograd: Društvo psihologa Srbije

Fajgelj, S., Janičić, B. (2004). Pogađanje u kognitivnom testiranju − psihometrijska analiza, Knjiga rezimea, Empirijska istraživanja u psihologiji, X naučni skup, Beograd.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Pogađanje u kognitivnom testiranju − psihološka analiza, Knjiga rezimea, Empirijska istraživanja u psihologiji, X naučni skup, Beograd.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Validnost prijemnog ispita − preliminarni izveštaj, Knjiga rezimea, Sabor psihologa, 52. Naučno stručni skup, Kopaonik.

Knebl, J., Janičić, B., Fajgelj, S. (2005), Kako proveriti da li je test jednodimenzionalan? Knjiga rezimea, Sabor psihologa, 53. Naučno stručni skup, Sokobanja.

Fajgelj, S., Bala, G., Tubić, T. (2007). Osnovna merna svojstva i norme za Ravenove progresivne matrice u boji. XIII Naučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“, 10-11.feb.2007, Filozofski fakultet, Beograd.

 

Učešće u istraživanjima

(1970 - danas) Neprekidno učestvuje u statističkim obradama podataka iz naučnih istraživanja. Radi se o nekoliko stotina istraživanja iz različitih naučnih oblasti i sa područja Jugoslavije i Srbije. Posebno se bavio multivarijatnom statistikom u društvenim naukama iz koje oblasti je razvio najviše vlastitih programa.

Pružao je konsultantske usluge iz oblasti metodologije naučnog istraživanja i sproveo niz statističkih obrada. Istraživanja su bila iz oblasti društvenih, medicinsko-bioloških, organizacionih i drugih nauka. Koristio je kako svoje programe, tako i fabričke i komercijalne. U nekoliko istraživanja je bio član tima zadužen za metodologiju i programiranje.

 

Učešće u projektima

“Teški oblici kriminaliteta i tranzicija” - potprojekt "Problemi i primene  matematičke kriminologije", Ministarstvo nauke Republike Srbije. 2002-2006.

“Nacionalno ispitivanje ishoda obrazovanja u razrednoj nastavi”, Centar za evaluaciju, Beograd i Svetska banka, 2003

"Establishment of the national social science empirical data archive" – UNESCO i Institut društvenih nauka, Beograd, 2003

"Staračka domaćinstva i izbegličke porodice", UNHCR, Narodna kancelarija predsednika republike, Beograd, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005

“Psihološke karakteristike društva u tranziciji” kojeg finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (149008), a realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu. 2008.

„Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, realizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, 2005-2009

„Integralni razvoj, aberantno ponašanje i fizička aktivnost predškolske dece“, sufinansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine (149027), realizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, 2006-2010.

. . .i drugi

 

Softverski proizvodi

(1970) Programi za deskriptivnu statistiku, linearne korelacije i varimax faktorsku analizu (Fortran).

(1973 - danas) Napisao je niz programa za statističku obradu podataka uglavnom u jezicima Fortran, Basic i C.

Sistem programa za unos podataka, transformacije i logičku kontrolu (Basic i Fortran).

Program za višestruku korelacionu analizu (VIKORAN), program za faktorsku analizu (FAKORAN), program za višestruku postupnu (stepwise) regresionu analizu (MSREG), program za višestruku postupnu (stepwise) diskriminacionu analizu (MDISKRA), svi u Fortranu. 

Sistem programa za analizu kontingencionih tabela (Fortran, C++, Basic).

Sistem programa za multivarijatnu analizu kategorijalnih podataka (Fakat, Klaskat, Oblikat, Hikomkat)...

(1975 - 1979) - PSSOP - Programski sistem za statističku obradu podataka. Paket je imao preko 10.000 instrukcija i 50-tak potprograma (Fortran).

(1979-1988) - Baza podataka VMA03. To je on-line, IDS-II mrežna baza koja je imala oko 20 zona i oko 80 tipova slogova. Za nju je Fajgelj napisao kompletan servisni i prateći softver za održavanje (IDS-II, DML Cobol, QRP/PLP...).

(1987-1989) Nekoliko IDS-II (DM IV) baza podataka.

Baza podataka za dijetoterapiju 

Baza podataka za toksikologiju

Baza podataka za funkcionalnu dijagnostiku

Baza podataka za personalnu evidenciju

(1979-1989)

Skup sistemskih programa za pravljenje maski na Honeywellovim VIP terminalima, analizu indeksnih datoteka, time-sharing master program i program za password i log-on checking (asembler - GMAP).

Programski sistem za formiranje i održavanje programske dokumentacije (TEX).

Programski sistem za analizu funkcionalno dijagnostičkih usluga i morbiditet na VMA (TSS Cobol).

(1995 -) – niz makroa za SPSS, obično pisanih u Matrix-u, neki su autorski, a neki su modifikacije starijih makroa K. Momirovića i saradnika.

(1996-1998) - Polihistor - baza političkih stranaka.

(1997) - Internet prezentacija Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka na www.cpijm.org.yu (ugašena).

(1998-1999) - Metabaza istraživačkih podataka - CPIJM Research Data. Baza je napisana u Microsoft Accessu i sadrži sve podatke iz istraživanja javnog mnenja koja je sproveo Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka od 1985 godine. U bazi je zasada obuhvaćeno 37 istraživanja sa 3000 varijabli i 40000 kategorija. Baza ima punu mogućnost pretraživanja naziva i ključnih reči, prešifriranje podataka, obradu podataka, izradu grafikona. . .

(2004 - ) NEDA – Nacionalna arhiva empirijskih podataka iz društvenih nauka. Projekat započet uz podršku UNESCOa, pod rukovođenjem Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka iz Beograda. Članovi Konzorcijuma su i drugi društveni instituti.

(2008) – Skup makroa za SPSS, za ajtem analizu po KTT i TAO, pod nazivom Kakao (kakaoKTT, kakaomiks i kakoBejz)

 

Tekstovi objavljeni van naučnih časopisa, interna izdanja i sl.

Fajgelj, S. (1967) Implikacije kulturnog pritiska, Naši dani, 22.feb.1967, 257, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Opravdani odnosi, Naši dani, 1.mar.1967, 258, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Školovanje na nivou kratkovidnosti, Naši dani, 8.mar.1967, 259, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Manipulativni junak, Naši dani, 5.apr.1967, 263, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Naučna agresija, Naši dani, 19.apr.1967, 265, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Prigovori mladima, Naši dani, 19.apr.1967, 265, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Pas zemlje, Naši dani, 26.apr.1967, 266-268, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Intelektualni snob, Naši dani, 24.okt.1967, 271, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Ortodoksno školovanje, Naši dani, 24.okt.1967, 271, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Kreativnost, Naši dani, 26.nov.1968, 304, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Odnosi u psihoanalizi, Naši dani, 7.nov.1967, 273, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Herzog, Naši dani, 21.nov.1967, 275, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Zakletva i moral, Naši dani, 20.feb.1968, 283, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Problemi primijenjene nauke, Naši dani, 23-30.apr.1968, 292-293, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) San - budnost, Studentski list, 12.nov.1968, 19, Zagreb.

Fajgelj, S. (1968) Kontradiktorno "danas", Naši dani, 12.nov.1968, 302, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Ništetnost u literaturi, Naši dani, 26.nov.1968, 304, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Mnogo bi ispravnije bilo "inteligenciju" shvatiti kao odraz funkcionalnosti ličnosti, Naši dani, 10.dec.1968, 306, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Homoseksualitet i adolescencija, Naši dani, 17.dec.68, 307, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1969) Grupe i individualizam, Naši dani, 4.mar.1969, 312, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1969) Transvestitizam i transseksualizam, Naši dani, 18.mar.1969, 314, Sarajevo.

Fajgelj, S. (n.d.). O subjektivnoj dimenziji vremena, Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (n.d.). S kim si onakav si, Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (n.d.). Nauka i blagostanje, Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (1969) Soma i Psycha - spontana motorika, Naši dani, 25.nov.1969, 327, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1970) Kako studenti vrednuju prosjek ocjena, Naši dani, 25.nov.1970, 351-352, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1970) Matematički osnovi faktorske analize i njeno programiranje (seminarski rad), Filozofski fakultet, Beograd (str.15).

Fajgelj, S. (1972) O smiješnom, Naši dani, 16.maj.1972, 378-379, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1974) Nils J. Nilsson - Problem solving methods in artificial intelligence (prikaz knjige - seminarski rad), Filozofski fakultet, Beograd (str.25).

Fajgelj, S. (1978) PSSOP - Programski sistem za statističku obradu podataka (priručnik), SSNO, Centar za klasifikaciju i selekciju, Beograd (str. 211).

Fajgelj, S. (1983) Uputstvo za korišćenje RUNOFF-a (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1983) Zaštita od gubljenja podataka iz baze VMA03 (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1984) Evidencija izmjena koje su od značaja za sistemski s/w i manipulaciju u sali (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1984) Uputstvo za korišćenje programa za unos i izbacivanje maski (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1984) Metode za racionalizaciju prostora i trajanje TSS CBL74 programa (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1985) Programska uputstva za rad sa UMKB (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Fajgelj, S. (1985) Programska uputstva za rad sa UOPER (interni izvještaj), VMA - Računarski informacioni centar, Beograd.

Miljanović, B., Polovina, N., Fajgelj, S., Šipka, P. (1988) Faktori rizika suicidalnog ponašanja vojnika JNA (preliminarni izveštaj), VMA-Klinika za psihijatriju, Beograd.

Miljanović, B., Polovina, N., Fajgelj, S., Šipka, P. (1988) Faktori rizika suicidalnog ponašanja vojnika JNA (preliminarni program preventivnih mera), VMA-Klinika za psihijatriju, Beograd.

Momirović, K., Fajgelj, S. (2003). MAHNET: Taksonomska analiza, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003). MAHNET2: Taksonomska analiza, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003), CLASSIC: Standardna metoda za komponentnu analizu, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003), SAUVAGE: Metoda za komponentnu analizu rotiranih u sauvage poziciju, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003). HOPWILD: Faktorska analiza divljom implementacijom Hopfieldove neuronske mreže, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

 

Recenzije

Bala, G. (2007). Dizajniranje istraživanja u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Krneta, Ž. Bala. G. (2007). Osnove SPSS, Verzija 10.0 (Unos i kontrola podataka). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Bala. G., Stojanović, M., Stojanović, M. (2007). Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Bala, G., Krneta, Ž. (2007). Primena elementarnih statističkih metoda u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Bala, G. (2008). Uspešno pisanje u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Gojković, Vesna (2009). Psihologija kriminalnog ponašanja. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

Srđan Verbić i Bojan Tomić (2009). Korišćenje Mudla za računarske testove znanja: Priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Bala, G. (2010). Osnovi kineziometrije, sa posebnim osvrtom na motorička merenja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Majstorović, N. (2012). Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji. Filozofski fakultet, Novi Sad. ISBN: 978-86-6065-116-9.

Nekoliko recenzija za časopis „Psihologija“ i Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

 

Nagrade

Dobitnik je nagrade za poseban naučni doprinos "Dr Borislav Stevanović" za 2003-2004 godinu. Nagradu je ustanovilo Društvo psihologa Srbije 1972. godine.

 

Gostujući – pozvani nastavnik

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Novi Sad, poslediplomske i doktorske studije

Filozofski fakultet – Sarajevo, postdiplomske studije psihologije

Fakultet za poslovni menadžment – Bar, osnovne studije psihologije

Fakultet za medije i komunikacije – Beograd, osnovne studije psihologije

Filozofski fakultet – Tuzla, postdiplomske studije psihologije

Fakultet političkih nauka – Banjaluka, doktorske studije

 

Mentorstvo

Master radovi:

Vukobratović, M. (2012). Psihometrijske karakteristike testa metafora 2012. Novi Sad: Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Dragojević, A. (2013). Značaj formata stavki u merenju narcisizma. Novi Sad: Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Magistarske teze:

Čekrlija Đorđe (2005). Psihološka struktura doživljaja oca muških ispitanika mjerena putem poliemocionalnog formata odgovaranja, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Janičić Bojan (2004), Konstrukcija i evaluacija ekspertskog sistema za interpretaciju MMPI, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Amela Pirić (2011). Upotrebna vrijednost testa inteligencije domino d25 i utvrđivanje metrijskih karakteristika testa uz izradu orijentacionih normi. Tuzla: Filozofski fakultet.

Knebl Jasna (n.d.). Uticaj bazičnih faktora ličnosti na emocionalno doživljavanje boja. Prijavljena magistarska teza, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Doktorske disertacije:

Mitrović, Dušanka (2004). Upitnička provera psihoanalitičkog konstrukta Elektra kompleksa putem poliemocionalnog načina odgovaranja. Doktorska disertacija, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Gojković, Vesna (2007). Kibernetički model dimenzija ličnosti i tipovi kriminalnog ponašanja. Doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Vasić Aleksandar (2008), Neke osobine ličnosti i njihovo merenje u ranom adoles­cent­nom dobu. Doktorska disertacija, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Janičić Bojan (2010). Da li se računarski podržano testiranje razlikuje od klasičnog? - povezanost načina zadavanja psiholoških testova i odgovora ispitanika”, doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 

Članstvo u udruženjima, funkcije i aktivnosti

(1968-1970) Demonstrator na predmetima Statistika u psihologiji i Psihometrija na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

(1975 - ) Član Društva psihologa Srbije.

(1980 - 1989) Bio je dugogodišnji član Kadrovskog saveta Računarskog informacionog centra VMA, član Rukovodstva tima za projektovanje, vršio je dužnost načelnika Odseka za projektovanje i programiranje...

(1995 - ) Član Saveza statističkih društava Jugoslavije.

(2004) Član Programskog odbora 52. Sabora (Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije), Kopaonik, Srbija.

(2005 - 2011) Član žirija za dodelu nagrade “Borislav Stevanović” za naučni doprinos u psihologiji, Društvo psihologa Srbije.

(2006-2007) Član komisije za nostrifikaciju diploma Univerziteta u Novom Sadu, za oblast psihologije.

(2007 - 2010) Član matičnog naučnog odbora za društvene nauke Ministarstva za nauku Republike Srbije.

 

Komisije za izbor u zvanje

(2003-...) Predsednik i član 8 komisija za izbor u zvanja nastavnika

 

Održani kursevi

(1990) - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uvod u PC i MS-DOS  

Uvod u obradu teksta i WordPerfect 5.1

(1991) - Institut za socijalnu politiku, Beograd

Uvod u PC i MS-DOS

Wordperfect 5.1

Paradox 3.5

(1991) - Institut društvenih nauka, Beograd

Uvod u PC i MS-DOS  

Uvod u obradu teksta i WordPerfect 5.1

 

Kursevi koje je pohađao

(1979 - 1985) U ovom periodu pohađao je praktično sve elementarne i specijalističke kurseve koje je Honeywell držao u svom Školskom centru i za njih stekao sertifikat.

 

Prirodni jezici

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

 

Beograd, jan. 2019.

-

 

Personal information

Stanislav Fajgelj was born on 19 January 1947 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Married, has two children.

Address: Karađorđev trg 6, 11080 Belgrade-Zemun, Serbia; Phone + 381/11/2607405; E-mail: stanef@eunet.rs, WWW: http://www.stanef.in.rs/.

 

Academic history

(1961-1965) First Gymnasium in Sarajevo. Graduated with a thesis "Application of radioactive isotopes in biological sciences."

(1965-1967) Faculty of engineering in Sarajevo. Interrupted these studies after the third semester.

(1967-1972) Faculty of philosophy - Department of psychology, University of Belgrade. Graduated psychologist. Thesis: "Simulation of cognitive processes and artificial intelligence."

(1973-1995) Faculty of philosophy - Department of psychology, University of Belgrade. Magister's degree in psychology. Thesis: "Factor analysis of nominal variables."

(1999) Faculty of philosophy - Department of psychology, University of Belgrade. Doctor of psychology. Thesis: "Comparative analysis of nonnumerical taxonomic algorithms."

 

Employment record

(1975-1979) Center for classification and selection, Federal ministry of defence, Belgrade.

(1979-1989) Computing center for Hospital information system, Medical military academy (MMA), Belgrade.

(1989-1996) Institute of criminological and sociological research, Belgrade. Associate for computer processing.

(1996-1999) Institute of criminological and sociological research, Belgrade, researcher.

(1999 - 2004) Faculty of philosophy, Novi Sad, Department of psychology, associate professor of psychometrics.

(2003 - 2004) Faculty of philosophy, Novi Sad, Department of psychology, teach also the course “Methodology of psychological research”.

(2004 - 2007) Faculty of philosophy, Novi Sad, Department of psychology, Full professor for “Methodology of psychological research” and "Psychometrics".

(2007 - 2013) Faculty of legal and business studies, Novi Sad. Full professor for theoretic and applied psychology (courses: „Introduction to psychology“, „Research methods in psychology“ and similar).

(2013) Retired.

 

Books

Pantić, D., Fajgelj, S. et al. (1979). Psychologists in Socialist Republic of Serbia [Psiholozi u Socijalističkoj republici Srbiji]. Belgrade: Psychological Association of Serbia, pp. 195.

Fajgelj, S. (1991). WordPerfect, or how to write on a PC [WordPerfect, ili kako pisati na PC-u]. Beograde: Institute for criminological and sociological research, pp. 418.

Fajgelj, S. (2003). Psychometrics, Method and Theory of psychological measurement [Psihometrija, metod i teorija psihološkog merenja]. Belgrade: Centar za primenjenu psihologiju, pp. 717.

Fajgelj, S., Kuzmanović, B., Đukanović, B. (2004). Manual for social research. Podgorica: Socen.

Fajgelj, S. (2004). Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2005). Psihometrija, metod i teorija psihološkog merenja (II dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2005). Metode istraživanja ponašanja (II dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2007). Metode istraživanja ponašanja (III dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2009). Psihometrija: metod i teorija psihološkog merenja (III dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2010). Metode istraživanja ponašanja (IV dopunjeno izdanje). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2010). Uvod u psihologiju [Introduction to psychology]. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

Fajgelj, S. (2012). Metode istraživanja ponašanja (V dopunjeno izdanje) [Behavioral research methods (5th Edition)]. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2012). Uvod u psihologiju [Introduction to psychology]. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2013). Psychometrics: method and theory of psychological measurement [Psihometrija: metod i teorija psihološkog merenja] (IV Ed.). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2014). Uvod u psihologiju (II dopunjeno izdanje) [Introduction to psychology (2nd Edition)]. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Fajgelj, S. (2014). Metode istraživanja ponašanja (VI dopunjeno izdanje) [Behavioral research methods (6th Edition)]. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

 

Basic papers

Fajgelj, S. (1971). A Proposal of Analytical Model of Statistical Data Processing for the Research Project [Prijedlog analitičkog modela statističke obrade jednog istraživanja]. Ideje, II(2), 106-115.

Fajgelj, S. (1972). Simulation of cognitive processes and artificial intelligence (B.A. thesis) [Simulacija kognitivnih procesa i vještačka inteligencija (diplomski rad)], Belgrade: Faculty of philosophy, pp. 84.

Fajgelj, S. (1972). Thought and Machines [Misao i mašine]. Odjek, Sarajevo, XXV, 11.

Fajgelj, S. (1974). The Programmes for Some Multivariate Statistical Methods, Part One (Preparation of Data and Multivariate Correlation Analysis) [Programi za neke multivarijatne statističke metode I dio (priprema podataka i višestruka korelaciona analiza)]. Psihologija, VII( 3-4), 153-160.

Fajgelj, S. (1975). The Programmes for Some Multivariate Statistical Methods, Part Two (Factor Analysis) [Programi za neke multivarijatne statističke metode II dio (faktorska analiza)], Psihologija, VIII(1-2), 109-122.

Fajgelj, S. (1975). The Possibility of Founding of a General Theory of Errors [Mogućnost zasnivanja opšte teorije grešaka], Gledišta, XVI(5-6), 461-479.

Vukosavljević, R., Mićović, M., Petrić, D., Fajgelj, S. (1986). Criteria for Selecting a Member of a Tank Crew and Possibility of Realization in the Recruiting System [Kriterijumi za izbor člana posade tenka i mogućnost realizacije u sistemu regrutovanja], Vojno Delo, XXXVIII(4), 169-181.

Momirović, K., Fajgelj, S. (1994). Factor Analysis of Nominal Variables [Faktorska analiza nominalnih varijabli], Sociološki pregled, XXVII(3), 369-384.

Fajgelj, S. (1995). Evaluation of Statistical Data Processing in Public Opinion Research [Evaluacija statističkih obrada u istraživanjima javnog mnenja], Sociološki pregled, XXIX(1), 107-117.

Fajgelj, S. (1995). Factor analysis of nominal variables (Master thesis) [Faktorska analiza nominalnih varijabli (magistarski teza)], Belgrade: Faculty of philosophy, pp. 176.

Fajgelj, S. (1995). FAKAT, The Programmes for Factor Analysis of Nominal Variables [FAKAT, Programi za faktorsku analizu nominalnih varijabli]. In B. Radovanović (Ed.), Psihologija kriminala, 2 (23-78), Belgrade: Institute for Criminological and Sociological Research.

Fajgelj, S. (1996). KLASKAT, The Programme for Cluster Analysis of Nominal Variables [KLASKAT: Program za klaster analizu nominalnih varijabli]. In S.Bogosavljević & M.Kovačević (Eds.), Analiza grupisanja II (11-22). Belgrade: Savezni zavod za statistiku.

Fajgelj, S. (1997). Two Classifications of Risk Sexual Behaviour [Dvije klasifikacije rizičnog seksualnog ponašanja]. Un S.Bogosavljević i M.Kovačević (Eds), Analiza grupisanja III (88-107). Belgrade: Savezni zavod za statistiku.

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1997). A Traditional Patriarchal Pattern of Sexual Behaviour - The Scales [Tradicionalno patrijarhalni obrazac seksualnog ponašanja - skale]. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, 4(1-2), 115-177.

Fajgelj, S. (1998). Types of Organized Criminal Behavior of Thieves [Tipovi organizovanog kriminalnog ponašanja lopova]. In D.Radovanović (Ed.), Psihologija kriminala 4, 98 (30-45). Belgrade: Institute for Criminological and Sociological Research.

Momirović, K., Wolf, B., Fajgelj, S. (1998). About One Method of Testing Structural Hypotheses [O jednoj metodi za testiranje strukturalnih hipoteza]. In K.Momirović (Ed.), Statistički zapisi '98 (pp.155-177). Belgrade: Institute for Criminological and Sociological Research.

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1998). Cultural Patterns of Sexual Behaviour of the Young and Risk of AIDS - investigation results. Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcolismo, 2, 54.

Momirović, K., Fajgelj, S., Knežević, G., Logar-Djurić, S. (1998). Algorithm and Programme for Comparing Latent Structures on Independent Samples [Algoritam i program za poređenje latentnih struktura na nezavisnim uzorcima]. In K.Momirović (Ed.), Statistički zapisi '98 (pp.189-213). Belgrade: Institute for Criminological and Sociological Researches.

Savin K., Korać V., Fajgelj S. (1998). Social Perception of AIDS and Sexual Behaviour of Young People in Belgrade - Results of an Empirical Sociological Investigation. Sociologija, 15(1), 1-24.

Savin K., Korać V., Fajgelj S. (1998). Authoritarianism and Sexual Behaviour of Young - Sociological Empirical Investigation [Autoritarnost i seksualno ponašanje mladih - Sociološko empirijsko istraživanje]. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, 5(1), 1-24.

Fajgelj, S. (1998). Comparative analysis of non-numerical taxonomic algorithms (Ph.D. thesis) [Komparativna analiza nenumeričkih taksonomskih algoritama (doktorska disertacija]. Faculty of philosophy, University of Belgrade.

Logar-Đurić, S., Paskota, M., Fajgelj, S., Momirović, K. (1999). On what and how measure personality tests: II. a lot of discourteous tables [O tome šta i kako mere neki testovi ličnosti: II. mnogo nepristojnih tabela]. Psihologija, XXXI(4).

Savin,K., Fajgelj, S. (1999). On Authoritarianism Again: Authoritarianism And Sexual Behaviour Of Young People. Sociologija, 41(4), 381-414.

Savin, K. J., Fajgelj, S. (2000). Traditionalism and elements of modernity in sexual identity of the young educated people in big urban community. Sociološki pregled, 34(1-2), 107-127.

Fajgelj, S., Kosanovic, B. (2001). New and Old Item Analysis - comparison [Nova i stara ajtem analiza - poredjenje]. Psihologija, XXXIV(1-2), 83-110.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Could guessing in addmision exams be eliminated? [Može li se eliminisati pogađanje na prijemnim ispitima?]. Psihologija, 37(2), 195-208.

Fajgelj, S., Bala, G., Tubić, T. (2007). Raven's Colour Progressive Matrices - basic measurement properties and norms [Ravenove Progresivne matrice u boji – osnovna merna svojstva i norme]. Psihologija, 40(2), 293-308.

Fajgelj, S., Bala. G. (2007). Aberrant behaviour of preschool children: questionnaire evaluation [Aberantno ponašanje dece predškolskog uzrasta: evaluacija upitnika]. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39(1), 148-164.

Tubić, T., Fajgelj, S., Bala G. (2007). Intelectual functioning in preschool children [Intelektualno funkcionisanje predškolske dece]. In Gustav Bala (Ed.) Anthropological characteristics and abilities of preschool children [Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece]. (pp. 203-226). Novi Sad: Faculty of sport and physical education.

Bala, G., Golubović, Š., Fajgelj, S., Hošek-Momirović, A. (2007). Aberrant behaviour in preschool children [Aberantno ponašanje predškolske dece]. In Gustav Bala (Ed.) Anthropological characteristics and abilities of preschool children [Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece]. (pp. 249-298). Novi Sad: Faculty of sport and physical education.

Fajgelj, S. & Bala, G. (2008). Evaluacija upitnika za aberantno ponašanje kod dece. In G. Bala (ur.), Anthropological status and physical activity of children and youth in Voivodina[Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine Vojvodine] (str. 279-288). Novi Sad: Faculty of sport and physical education.

Fajgelj, S., Janičić, B. (2008). CocoaCTT: SPSS macro for item analysis – a classic model [KakaoKTT: SPSS makro za ajtem analizu - klasični model]. Primenjena psihologija, 1(3-4), 207-222.

Fajgelj S., Janičić, B. (2008). CocoaBayes: macro for item analysis of dichotomously scored items – item response theory [KakaoBEJZ: makro za ajtem analizu dihotomno skorovanih ajtema - teorija ajtemskog odgovora]. Primenjena psihologija, 1(3-4), 223-241.

Fajgelj, S. & Ignjatović, S. (2009): Building integrated archival databases in social sciences in Serbia [Izgradnja integrisanih arhivskih baza podataka u drustvenim naukama u Srbiji]. In D. Pantic (Ed.), Voice of the people - the debate on public opinion [Glas naroda - rasprave o javnom mnjenju] (pp. 231-266). Beograd: Institute of social sciences.

Fajgelj, S., Bala, G., Katić, R. (2010). Latent structure of Raven’s Colored Progressive Matrices. Collegium Antropologicum, 34(3), 1015-1026.

Dragovic, M., Fajgelj, S., & Panickacheril John, A. (2016). Do the generalised cognitive deficits observed in schizophrenia indicate a rapidly-ageing brain?. The European Journal of Psychiatry, 30(2), 141-148.

 

Papers on conferences

Savin, K., Korać, V., Fajgelj, S. (1997). Sexual Identity of Young People in Belgrade, European Sociological Association. Third Conference: Inclusions / Exclusions: Programme, pp. 63-64, Essex, August 27.-30.

Korać V., Savin K., Fajgelj S. (1998). AIDS and Sexual Behaviour in Sociological Perspective. II European Conference on Methods and Results of Social and Behavioural Research of AIDS, ANRS & UNESCO, jan. 1998. Paris, A Book of Abstracts, pp.151-152.

Blagojević, Lj., Djukanović, B., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998). "Light" and "heavy" types of drug addicts and their "countertypes" among pupils of Belgrade's elementary and high schools. III Yugoslav Symposium on Addictions (Addictions - actual point of time and perspectives), Kosjerić. Belgrade: Institute for Addictions.

Blagojević, Lj., Djukanović, B., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998). Types of no-smokers, "light" and "heavy" smokers among pupils of Belgrade's elementary and high schools. III Yugoslav Symposium on Addictions (Addictions - actual point of time and perspectives), Kosjerić. Belgrade: Institute for Addictions.

Djukanović, B, Blagojević, Lj., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N., Milosavčević, V. (1998). Socio-psychological "profiles" of abstainers, narcofiles and drug addicts among young in elementary and high schools. III Yugoslav Symposium on Addictions (Addictions - actual point of time and perspectives), Kosjerić. Belgrade: Institute for Addictions.

Djukanović, B., Blagojević, Lj., Boras, G., Fajgelj, S., Veljković, B., Bešić, N. (1998). Profiles of abstainers, moderate and excesive consumers of achoholic beverages among young in elementary and high schools. III Yugoslav Symposium on Addictions (Addictions - actual point of time and perspectives), Kosjerić. Belgrade: Institute for Addictions.

Logar-Djurić, S., Paskota, M., Fajgelj, S., Momirović, K. (1999). On what and how measure some personality tests: II Many unpolite tables. Empirical investigations in psychology, V Scientific meeting, Belgrade.

Savin, K., Fajgelj, S., Korać, V. (1999). Authoritarianism and Sexual Behaviour of the Young Educated People in Largest Urban Environment (Belgrade). 4th European Conference of Sociology, ESA/SISWO, Amsterdam.

Fajgelj, S. (2002). Teorija stavskog odgovora u konstrukciji i evaluaciji psiholoških tetstova. U Evaluacija u psihologiji, knjiga rezimea, 21−22. Beograd: Društvo psihologa Srbije

Rosandić, R., Fajgelj, S. Pavlović-Babić, D. Kutlešić, V. Tošković, O. (2003). Okrugli sto: Etika u psihološkim istraživanjima. 31. naučno stručni skup Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača.

Fajgelj, S., Janičić, B. (2004). Pogađanje u kognitivnom testiranju − psihometrijska analiza, Knjiga rezimea. Empirijska istraživanja u psihologiji, X naučni skup, Beograd.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Pogađanje u kognitivnom testiranju − psihološka analiza, Knjiga rezimea. Empirijska istraživanja u psihologiji, X naučni skup, Beograd.

Fajgelj, S., Knebl, J. (2004). Validnost prijemnog ispita − preliminarni izveštaj, Knjiga rezimea. Sabor psihologa, 52. Naučno stručni skup, Kopaonik.

Knebl, J., Janičić, B., Fajgelj, S. (2005), Kako proveriti da li je test jednodimenzionalan? Knjiga rezimea. Sabor psihologa, 53. Naučno stručni skup, Sokobanja.

Fajgelj, S., Bala, G., Tubić, T. (2007). Osnovna merna svojstva i norme za Ravenove progresivne matrice u boji. Empirijska istraživanja u psihologiji, XIII Naučni skup, 10-11.feb.2007, Filozofski fakultet, Beograd.

 

Participation in research

(1970 - today) He continually participates in the statistical processing of data from scientific research. It is about several hundred research from different scientific fields, carried out in Yugoslavia and Serbia. Specifically dealt with multivariate statistics in the social sciences in which field he has developed most of his own programs.

He has provided consulting services in the field of methodology of scientific research and made a series of statistical processing. Research were from the fields of the social, medical-biological, organizational and other sciences. He has used his own programs as well as factory and commercial. In several research he was a team member in charge of the methodology and programming.

 

Participation in projects

"National evaluation of educational outcomes in classrooms," Center for Evaluation, Belgrade and the World Bank, 2003

"Establishing a national database of empirical research in social sciences", UNESCO and the Institute of Social Sciences, Belgrade, 2003.

"Severe forms of crime and the transition" - subproject "The application of mathematical problems, and criminology", Ministry of Science of Serbia. 2002-2006.

"Elderly households and refugee families," UNHCR, the National Office of the President of the republic, Belgrade, Institute of Social Sciences, 2005.

"Psychological characteristics of a society in transition", financed by the Ministry of Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia (149008), managed by the Faculty of Philosophy in Novi Sad. 2008.

"Anthropological status and physical activity of the population of Vojvodina", co-funded by the Provincial Secretariat for Science and Technology, conducted by Faculty of Sport and Physical Education in Novi Sad, 2005-2009

"Integrated development, aberrant behavior and physical activity of preschool children," co-funded by the Ministry of Science and Environment (149027), conducted by Faculty of Sport and Physical Education in Novi Sad, 2006-2010.

. . .and more

 

Main software products

(1970) Programmes for descriptive statistics, linear correlations and varimax factor analysis (Fortran).

(1973 -) He wrote an array of programmes for statistical data processing, mainly in Fortran, Basic and C.

System of programmes for data entry, transformations and data checking (Basic and Fortran).

Programme for multiple correlational analysis (VIKORAN), programme for factor analysis (FAKORAN), programme for multiple stepwise regression analysis (MSREG), programme for multiple stepwise discriminant analysis (MDISKRA), all in Fortran.

System of programmes for contingency tables analysis (Fortran, C++, Basic).

System of programmes for multivariate analysis of categorical data (Fakat, Klaskat, Oblikat, Hikomkat)...

(1975 - 1979) - PSSOP - Programming system for statistical data processing. A package had more than 10.000 instructions and around 50 subroutines (Fortran).

(1979-1988) - Data base VMA03. This is an on-line, IDS-II, network database with about 20 areas and 80 record types. Fajgelj wrote complete service, maintenance and supporting software for this database (IDS-II, DML Cobol, QRP/PLP...).

(1987-1989) Several IDS-II (DM IV) data bases.

Database for dietotherapy

Database for toxicology

Database for functional diagnostics

Database for personnel

(1979-1989)

Set of system programmes for creation of forms on Honeywell VIP terminals, analysis of indexed files, timesharing master programme and programme for password and logon checking (assembler - GMAP).

Programming system for creating and maintenance of programming documentation (TEX).

Programming system for analysis of functional diagnostic services and morbidity on MMA (TSS Cobol).

(1995 -) – a series of macros for SPSS, usually written in the Matrix, some are original, and some are modifications of older macros, written by K. Momirovic et al.

(1996-1998) - Polihistor - data base of political parties.

(1997) - Internet web site of Center for political studies and public opinion research, Institute of social sciences - www.cpijm.org.yu (disconnected od behalf of the user).

(1998-1999) - Metabase of research data - CPIJM Research Data. Database is written in Microsoft Access and contains all data from polls performed by Center for political studies and public opinion research, Institute of social sciences, since 1985. Database comprises presently over 80 polls with over 12000 variables and over 100000 categories. Database has full searching capability of labels and key words, recoding of data, data analysis, charting. . .

(2004 - ) NEDA - National archive of empirical research data from social sciences. Project was initialy financed by UNESCO. Project lead Center for political studies and public opinion research, Institute of social sciences, Belgrade and Consortium of six Institutes in the field of social sciences.

 (2008) – A set of macros for SPSS for item analysis according to CTT and IRT, called Cocoa (cocoaCTT, cocoamiks and cocoaBejz).

 

Other papers (not in scientific magazines, internal reports. . .)

Fajgelj, S. (1967) Implications of social pressure [Implikacije kulturnog pritiska], Naši dani, 22.feb.1967, 257, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) The just relations [Opravdani odnosi], Naši dani, 1.mar.1967, 258, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Education on the level of shortsightedness [Školovanje na nivou kratkovidnosti], Naši dani, 8.mar.1967, 259, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Manipulative hero [Manipulativni junak], Naši dani, 5.apr.1967, 263, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Scientific aggression [Naučna agresija], Naši dani, 19.apr.1967, 265, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Criticisms to young [Prigovori mladima], Naši dani, 19.apr.1967, 265, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Dog of earth [Pas zemlje], Naši dani, 26.apr.1967, 266-268, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Intelectual snob [Intelektualni snob], Naši dani, 24.okt.1967, 271, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Orthodox education [Ortodoksno školovanje], Naši dani, 24.okt.1967, 271, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Creativity [Kreativnost], Naši dani, 31.okt.1967, 272, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Relations in psychoanalysis [Odnosi u psihoanalizi], Naši dani, 7.nov.1967, 273, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1967) Herzog, Naši dani, 21.nov.1967, 275, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Oath and morals [Zakletva i moral], Naši dani, 20.feb.1968, 283, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Problems of applied science [Problemi primijenjene nauke], Naši dani, 23-30.apr.1968, 292-293, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Sleep - wakefulness [San - budnost], Studentski list, 12.nov.1968, 19, Zagreb.

Fajgelj, S. (1968) Contradictory "today" [Kontradiktorno "danas"], Naši dani, 12.nov.1968, 302, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Nothingness in literature [Ništetnost u literaturi], Naši dani, 26.nov.1968, 304, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) It would be more correct to conceive "intelligence" as reflexion of personality's functionality [Mnogo bi ispravnije bilo "inteligenciju" shvatiti kao odraz funkcionalnosti ličnosti], Naši dani, 10.dec.1968, 306, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1968) Homosexuality and adolescence [Homoseksualitet i adolescencija], Naši dani, 17.dec.68, 307, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1969) Groups and individualism [Grupe i individualizam], Naši dani, 4.mar.1969, 312, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1969) Transvestitism and transsexualism [Transvestitizam i transseksualizam], Naši dani, 18.mar.1969, 314, Sarajevo.

Fajgelj, S. (n.d.). On subjective dimension of time [O subjektivnoj dimenziji vremena], Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (n.d.). With whom you are, like you are [S kim si onakav si], Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (n.d.). Science and welfare [Nauka i blagostanje], Naši dani, Sarajevo

Fajgelj, S. (1969) Soma and Psycha - spontaneous movements [Soma i Psycha - spontana motorika], Naši dani, 25.nov.1969, 327, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1970) How students assess average grade [Kako studenti vrednuju prosjek ocjena], Naši dani, 25.nov.1970, 351-352, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1970) Mathematical basis of factor analysis and its programming (work on seminar) [Matematički osnovi faktorske analize i njeno programiranje (seminarski rad)], Faculty of philosophy, Belgrade (pp.15).

Fajgelj, S. (1972) About funny [O smiješnom], Naši dani, 16.maj.1972, 378-379, Sarajevo.

Fajgelj, S. (1974) Nils J. Nilsson - Problem solving methods in artificial intelligence (book review - work on seminar), Faculty of philosophy, Belgrade (pp.25).

Fajgelj, S. (1978) PSSOP - Programming system for statistical data processing (Manual) [PSSOP - Programski sistem za statističku obradu podataka (priručnik)], Center for classification and selection, FMOD, Belgrade (pp. 211).

Fajgelj, S. (1983) Instructions for use of RUNOFF (internal report) [Uputstvo za korišćenje RUNOFF-a (interni izvještaj)], MMA - Center for computing and informatics, Belgrade.

Fajgelj, S. (1983) Protection against loosing data from database VMA03 (internal report) [Zaštita od gubljenja podataka iz baze VMA03 (interni izvještaj)], MMA - Center for computing and informatics, Belgrade.

Fajgelj, S. (1984) List of changes which are important for system s/w and manipulation in computer room (internal report) [Evidencija izmjena koje su od značaja za sistemski s/w i manipulaciju u sali (interni izvještaj)], MMA - Center for computing and informatics, Belgrade.

Fajgelj, S. (1984) Instructions for use of programme for creation and displaying forms (internal report) [Uputstvo za korišćenje programa za unos i izbacivanje maski (interni izvještaj)], MMA - Center for computing and informatics, Belgrade.

Fajgelj, S. (1984) Methods of optimization of space and speed of TSS CBL74 programmes (internal report) [Metode za racionalizaciju prostora i trajanje TSS CBL74 programa (interni izvještaj)], MMA - Center for computing and informatics, Belgrade.

Fajgelj, S. (1985) Programming instructions for work with UMKB (internal report) [Programska uputstva za rad sa UMKB (interni izvještaj)], MMA - Center for computing and informatics, Belgrade.

Fajgelj, S. (1985) Programming instructions for work with UOPER (internal report) [Programska uputstva za rad sa UOPER (interni izvještaj)], MMA - Center for computing and informatics, Belgrade.

Miljanović, B., Polovina, N., Fajgelj, S., Šipka, P. (1988) Factors of risk of suicidal behaviour in YPA soldiers (preliminary report) [Faktori rizika suicidalnog ponašanja vojnika JNA (preliminarni izveštaj)], MMA - Clinics for psychiatry, Belgrade.

Miljanović, B., Polovina, N., Fajgelj, S., Šipka, P. (1988) Factors of risk of suicidal behaviour in YPA soldiers (preliminary programme of prevention) [Faktori rizika suicidalnog ponašanja vojnika JNA (preliminarni program preventivnih mera)], MMA - Clinics for psychiatry, Belgrade.

Momirović, K., Fajgelj, S. (2003). MAHNET: Taksonomska analiza, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003). MAHNET2: Taksonomska analiza, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003), CLASSIC: Standardna metoda za komponentnu analizu, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003), SAUVAGE: Metoda za komponentnu analizu rotiranih u sauvage poziciju, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Momirović, K.; Fajgelj, S. (2003). HOPWILD: Faktorska analiza divljom implementacijom Hopfieldove neuronske mreže, tehničko rešenje, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

 

Reviews

Bala, G. (2007). Dizajniranje istraživanja u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Krneta, Ž. Bala. G. (2007). Osnove SPSS, Verzija 10.0 (Unos i kontrola podataka). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Bala. G., Stojanović, M., Stojanović, M. (2007). Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (recenzija).

Bala, G., Krneta, Ž. (2007). Primena elementarnih statističkih metoda u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Bala, G. (2008). Uspešno pisanje u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Gojković, Vesna (2009). Psihologija kriminalnog ponašanja. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

Srđan Verbić i Bojan Tomić (2009). Korišćenje Mudla za računarske testove znanja: Priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Bala, G. (2010). Osnovi kineziometrije, sa posebnim osvrtom na motorička merenja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Majstorović, N. (2012). Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji. Filozofski fakultet, Novi Sad. ISBN: 978-86-6065-116-9.

Several reviews for the magazine "Psihologija" and the Center for Applied Psychology, Belgrade.

 

Prizes

In 2005. received prize "Dr Borislav Stevanović" for outstanding scientific contribution in psychology. Prize was established in 1972. by Serbian Psychological Assocication.

 

Visiting professor

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Novi Sad, postgraduate and doctoral study

Filozofski fakultet – Sarajevo, postgraduate study of psychology

Fakultet za poslovni menadžment – Bar, graduate study of psychology

Fakultet za medije i komunikacije – Beograd, postgraduate study of psychology

Filozofski fakultet – Tuzla, postgraduate study of psychology

Fakultet političkih nauka – Banjaluka, doctoral study

 

Mentorship

Master degree:

Vukobratović, M. (2012). Psihometrijske karakteristike testa metafora 2012. Novi Sad: Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Dragojević, A. (2013). Značaj formata stavki u merenju narcisizma. Novi Sad: Visoka škola Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

 

Magister degree:

Čekrlija Đorđe (2005). Psihološka struktura doživljaja oca muških ispitanika mjerena putem poliemocionalnog formata odgovaranja, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Janičić Bojan (2004), Konstrukcija i evaluacija ekspertskog sistema za interpretaciju MMPI. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Amela Pirić (2011). Upotrebna vrijednost testa inteligencije domino d25 i utvrđivanje metrijskih karakteristika testa uz izradu orijentacionih normi. Tuzla: Filozofski fakultet.

Knebl Jasna (n.d.). Uticaj bazičnih faktora ličnosti na emocionalno doživljavanje boja. Prijavljena magistarska teza, Novi Sad: Filozofski fakultet.

 

PhD degree:

Mitrović, Dušanka (2004). Upitnička provera psihoanalitičkog konstrukta Elektra kompleksa putem poliemocionalnog načina odgovaranja. Doktorska disertacija, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Gojković, Vesna (2007). Kibernetički model dimenzija ličnosti i tipovi kriminalnog ponašanja. Doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Vasić Aleksandar (2008), Neke osobine ličnosti i njihovo merenje u ranom adoles­cent­nom dobu. Doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Janičić Bojan (2010). Da li se računarski podržano testiranje razlikuje od klasičnog? – povezanost načina zadavanja psiholoških testova i odgovora ispitanika, PhD thesis. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 

Membership in associations, positions and activities

(1968-1970) Demonstrator in courses Statistics in psychology and Psychometrics on Faculty of philosophy, University of Belgrade.

(1975 - ) Member of Association of psychologists of Serbia.

(1980 - 1989) During many years a member of Council for personnel issues in Center for computing and informatics - MMA, member of Management of design team, acting chief of Department for design and programming. . ..

(1995 - ) Member of Union of associations of statisticians in Yugoslavia.

(2004) Member of the Program Committee of 52nd Scientific symposium of psychologist of Serbia, Kopaonik, Serbia.

(2006-2007) Member of the Commission for the recognition of diplomas of the University of Novi Sad, in the field of psychology.

(2005 - 2011) Member of comitee for "Borislav Stevanović award" of Serbian psychological association for outstanding contribution in psychology

(2007 - 2010) Member of Scientific comitee for social sciences, Ministry of sciences of Republic of Serbia.

 

Commissions for election to the position 

(2003-...) The President or a member of the Commission on 8 election of teachers

 

Courses taught

(1990) - Institute for criminological and sociological research, Belgrade

Introduction to PC and MS-DOS

Introduction to text processing and WordPerfect 5.1

(1991) - Institute for social policy, Belgrade

Introduction to PC and MS-DOS

Wordperfect 5.1

Paradox 3.5

(1991) - Institute of social sciences, Belgrade

Introduction to PC and MS-DOS

Introduction to text processing and WordPerfect 5.1

 

Courses attended

(1979 - 1985) During this period he attended practically all elementary and specialist courses which Honeywell had in its Education centre and received certificates.

 

Natural languages

English and German.

 

Belgrade, Nov. 2016.

-