Napomena o autorskim pravima

  • Polažem autorsko pravo na sve prezentacije, uputstva, predloge i druge dokumente koji su dostupni na ovim stranicama.
  • Na programe i makroe koje sam ja pisao polažem autorsko pravo, a na one u čijoj sam izradi učestvovao ili sam ih modifikovao polažem autorsko pravo kao koautor.
  • Pozivam se na: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_autorskom_i_srodnim_pravima.html, a sve informacije o autorskim pravima široko su dostupne na Internetu.
  • Ukratko, činjenice, istraživanja i teorije koji su izloženi, oni nisu moji. Međutim, ono što sam ja ovde napisao u formi slajdova ili teksta je moje intelektualno vlasništvo i ne može se koristiti bez moje saglasnosti.
  • Studenti imaju moju saglasnost da koriste sve materijale za učenje, pripremu kolokvijuma i ispita, izradu seminarskih radova i sl., samo za svoje potrebe.
  • Materijal SE MOŽE koristiti za vlastito informisanje, ali se ne može umnožavati na bilo kom medijumu, bez moje saglasnosti.
  • Materijal SE NE MOŽE koristiti, u dijelovima ili u cjelini, za bilo koju drugu svrhu, osim vlastitog informisanja, bez moje saglasnosti...

Contact:
stanef@stanef.in.rs


Photos on ftp
(user:guest@stanef.in.rs; pwd:guest):
FTP slike

Some useful sites:
Life Expectancy Test

If you have problems with Serbian language:  Translator - imtranslator.net

 

Subcategories

Articles on the front page

Visokoškolske ustanove na kojima sam predavao

Predmeti i kursevi koje predajem ili sam predavao

Zanimljivi linkovi

lične stvari

Prezentacije povremeno mijenjam. Neke nekada češće, neke nekada rjeđe. Datum ažuriranja se vidi ili na prvom slajdu prezentacije, ili na pozivnom linku.